Главная/Архив новостей/Победа длиною 24 дня/Soviet-Japanese War, 1945

Soviet-Japanese War, 1945

Manchuria, China. Soviet soldiers in Harbin on the shore of the Songhua River during the Manchurian Strategic Offensive Operation in the 1945 Soviet-Japanese War. TASS Ìàíü÷æóðèÿ. Ñîâåòñêèå âîèíû â Õàðáèíå íà áåðåãó ðåêè Ñóíãàðè /Ôîòîõðîíèêà ÒÀÑÑ

Другие новости